Công tác tuyển dụng đào tạo là nền tảng lâu dài cho việc xây dựng thương hiệu công ty

Công tác tuyển dụng đào tạo llà nền tảng lâu dài cho việc xây dựng thương hiệu công ty.

 

Công ty chú trọng tuyển dụng và đào tạo cán bộ nhân viên để có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành trong cơ cấu doanh nghiệp. Số lượng cán bộ nhân viên quản lý trong công ty đã đạt được:

- Thành viên Ban giám đốc đạt 100% có trình độ đại học với các chuyên ngành phù hợp với chức vụ quản lý.

- Cán bộ chủ chốt công ty đạt 70% có trình độ đại học và cao đẳng chuyên ngành

- Cán bộ quản lý tại các bộ phận chức năng trong công ty đạt 50% có trình độ đại học và cao đẳng chuyên ngành.

Bộ phận đào tạo nghiệp vụ của văn phòng Giám đốc công ty:

- Liên tục tổ chức tuyển dụng và đào tạo kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng cho các bộ phận trong cơ cấu quản lý.

- Thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng cho nhân viên trực tiếp trên tuyến và tại các điểm phục vụ phục vụ hành khách .

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800573
Hôm nay
366